اجرای پیمان به روش بخشنامه سرجمع ۸۹

1399/8/24 - توسط مدیرسایت
اجرای پیمان به روش بخشنامه سرجمع ۸۹

اجرای پیمان به روش بخشنامه سرجمع ۸۹

در صورتی که در انجام بخشی از کار، نقشه ها و جزییات اجرا منضم به پیمان نباشد، مشخصات فني و عمومی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (که به استناد بند ج ماده ۲ پیمان منضم به پيمان تلقی می گردد)، ملاک عمل است.
لازم به ذکر است در صورتی که در حین انجام کار، جزییات انجام کاری به پیمانکار ابلاغ شود که در نقشه های اجرایی کارفرما ذكر نشده باشد و نحوه اجرای آن در انطباق با استاندارد معتبر دیگری باشد در این حالت تفاوت هزينه تحمیل شده از این بابت، مشمول ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان پیوسته بخشنامه یاد شده می گردد.