افزایش مبلغ اولیه پیمان

1399/10/24 - توسط مدیرسایت
افزایش مبلغ اولیه پیمان

افزایش مبلغ اولیه پیمان

افزایش مبلغ اولیه پیمان (موضوع 25% ماده 29 ش.ع.پ) جزو تطویل مجاز مدت پیمان بوده و مشمول تبعات قراردادی مربوطه (نظیر تعدیل کارکرد دوران تطویل مجاز و ... ) میباشد.