جزئیات اصلاح دوباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان در سال 1400

1400/4/12 - توسط مدیرسایت
جزئیات اصلاح دوباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان در سال 1400

جزئیات اصلاح دوباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان در سال 1400

هییت دولت برای دومین بار مصوبه افزایش حقوق سال جاری را اصلاح کرده است.

به گزارش خبر گزاری،  هییت وزیران اخیرا اعلام کرد، محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) وعناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می باشد. فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی می باشند.

2- متن زیر به عنوان بند (10) الحاق می شود:

10- منظور از دریافتی کارکنان و تفاوت تطبیق آن در اجرای قسمت اخیر بند (7) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مجموع دریافتی بندهای زیر می باشد:

الف- حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در مقایسه با حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) در سال 1399.

ب- پرداخت تفاوت تطبیق ثابت بابت مزایای غیرمستمر خارج ازحکم کارگزینی در هر ماه در مقایسه با پرداخت مشابه در همان ماه در سال 1399 در صورت تایید مقام مجاز هزینه.

به گزارش تسنیم،‌ هییت وزیران چندی قبل نیز  در جلسه مورخ 19 اردیبهشت 1400، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور رفع ابهامات و سوالات گسترده دستگاه های اجرایی درخصوص تبصره ذیل بند (5) تصویب نامه سال جاری درخصوص تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400، مصوبه مربوط را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، تبصره بند (5) مصوبه مذکور درخصوص تجمیع و اعمال مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (9) مصوبه دولت و  اصلاحات بعدی آن در تفاوت تطبیق مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از مصوبه حذف شد.

همچنین مبالغ ناشی از اجرای بند (9) آیین ننامه اجرایی افزایش ضریب حقوق و حقوق و مزایای مستمر کارکنان، مشمول افزایش این تصویب نامه خواهند بود.

گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه 25/1/1400 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- و جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد:

ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (43.413) ریال تعیین می‌شود.

منبع: شهر خبر